РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 01.12.2021

Длъжност: „Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив

 

I. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, за заемане на длъжността Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“  в Регионална дирекция по горите – Пловдив са: 

 

1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

2.Степен на образование: висше лесовъдско образование с минимална образователна степен „бакалавър“ по специалност съгласно т.5 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите ”;

3.Професионален опит – 2 /две/ години, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или

4.Ранг –IV ( четвърти ) младши;

Материали